Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Mikä on          

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry.

HEJ on puhtaasti helsinkiläinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia eläkeläisten arvostuksen kohottamiseksi sekä pitää yllä yhteistoimintaa alueensa eläkeläisyhdistysten kanssa.
Yhdistyksen jäseniä voivat olla toiminta-alueella olevat rekisteröidyt, eläkeläisiä edustavat yhdistykset, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi.

  • HEJ hankkii ja tuottaa tietoa ikäpoliittisista kysymyksistä
  • välittää tietoa jäsenyhdistyksille, ohjaa ja tukee niiden toimintaa,
  • tekee esityksiä ja aloitteita jäsenyhdistyksiä koskevissa kysymyksissä, erityisesti sosiaaliturvan kehittämiseksi,
  • järjestää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa kokouksia, koulutus-, luento- ja tiedotustilaisuuksia,
  • hoitaa muut näitten sääntöjen ja yhdistyslain määräämät tehtävät.


        HEJ:n kotisivujen osoite on hejhelsinki.fi 

 

 

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n kannanottoja

UUSIN

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry                                  VETOOMUS

 

   Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry on yhdeksän (9) eläkeläisjärjestön yhteenliittymä. Järjestö seuraa Helsingissä asuvien ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi monia muita ikäihmisten jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluita. Helsingin strategiassa sitoudutaan edistämään ikäihmisten terveyden edistämistä, aktiivista elämää, hyvinvointia sekä syrjäytymisen ehkäisyä.

Ikäihmiset haluavat itse hoitaa mahdollisimman pitkälle välttämättömiä asioitaan, suuri joukko huolehtii myös läheisistään. Ikäihmiset käyttävät paljon erilaisia kulttuurilaitoksia, osallistuvat monenlaiseen liikuntaan ja tekevät erittäin paljon ennalta ehkäisevää vapaaehtoistyötä, mikä vähentää yksinäisyyttä ja masennusta ja myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Yksi ikäihmisille tärkeimmistä palveluista on joukkoliikenne. Lippujen hinnoilla on suuri merkitys erityisesti pienituloisille eläkeläisille.

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry on esittänyt HSL:n hallitukselle, että 70 vuotta täyttäneet saisivat matkustaa 50 %: n alennuksella kaikkina viikonpäivinä ilman aikarajausta joukkoliikennevälineissä. Alennus pitää toteuttaa kaikissa lippumuodoissa ja kaupungin päättäjien tulee varata siihen riittävä määräraha. Tämä edesauttaisi Helsingin kaupungin strategian mukaista ikäihmisten selviytymistä ja jaksamista sekä kotona asumista.

Mikäli alennus rajataan koskemaan vain aikaa klo 9 – 14, se ei tue ikääntyneiden monia erilaisia liikuntatarpeita kuten esim. laboratorio-, lääkäri- ja muita terveydenhoitokäyntejä tai lastenlasten hoitoa eikä myöskään iltaisin tapahtuvia kulttuurikäyntejä ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista. Mikäli kertalipun suuri hinnankorotus toteutuu, se vähentää liikkumishalukkuutta ja tulevan seniorialennuksen merkitystä entisestään.

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry esittää edelleen, että rollaattoria käyttävät matkustajat voisivat matkustaa maksuttomasti kuten lastenvaunuja ja pyörätuolia käyttävät matkustajat, koska bussiin nouseminen edellyttää keskioven käyttöä ja siellä ei ole leimauslaitetta.

Esitämme, että valtuustoryhmänne tukee esityksiämme seniorilipun alennusten saamiseksi ja rollaattoria käyttävien maksuttomasta matkustamisesta.

Helsingissä 26.10.2018

   Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry

   Veli Hynninen                                          Mirja Arajärvi


1.

Helsingin ja Uudenmaan eläkeläisjärjestöt:

Sote-uudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa on varmistettava ikäihmisten erityistarpeiden huomiointi ja kuulluksi tuleminen.

 

Sote-järjestämislain nojalla maakunnan on laadittava sosiaali-ja terveydenhuollon palvelustrategia ja sen osana palvelulupaus, jota pilotoidaan joidenkin asiakas- ja asukasryhmien kanssa. Saatavilla olevan tiedon mukaan palvelustrategian valmisteluun osallistetaan laajasti eri tahot, muun muassa järjestöt. 

Helsingissä ja Uudellamaalla eläkeläisjärjestöjen maakunnallisina edunvalvojina ovat Helsingin

Eläkeläisjärjestöt HEJ ry ja Uudenmaan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta PENK, joissa on edustettuna yhteensä 15 piiritason eläkeläisjärjestöä. Valtakunnallisten eläkeläisliittojen piirijärjestöillä on Helsingissä ja Uudellamaalla yhteensä n. 170 paikallisyhdistystä, joissa on jäseniä yli 30 000. Nämä järjestöt ja yhdistykset tekevät erittäin paljon monimuotoista ennaltaehkäisevää vapaaehtoistyötä ikäihmisten hyväksi. Järjestöt seuraavat tiiviisti Uusimaa 2019 Sote-valmistelua julkisista tietolähteistä, mm. Uusimaa 2019 nettisivuilla julkaistujen kokousmuistioiden muodossa. 

Saatavilla olevan aineiston pohjalta valmistelu näyttää olevan erittäin intensiivistä ja valmisteluun osallistuu suuri määrä virkamiehiä lukuisissa erillisissä tiimeissä. Valmistelua ohjaa maakuntatason visio, jonka tavoite on tuottaa asukkaille (asiakkaille) sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin. Lähtökohtana on asukkaan palvelutarve ja digitalisoitu arki. Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Mallin mukaan palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja kullekin asiakkaalle tarjotaan palvelua asiakassuunnitelman pohjalta.

Eläkeläisjärjestöjen huolena on, miten ikäihmisten erityistarpeet tulevat huomioiduksi valmistelussa. Asiakaslähtöisyys edellyttää yksilöllisiä palvelutarpeen arviointeja ja asiakassuunnitelmien tekoa. Erityisen tärkeänä näemme ikäihmisten oman osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuden varmistamisen asiakassuunnitelmien teossa. Kaikilla ei ole läheisiä, jotka pystyvät auttamaan palvelujen hankinnassa, valintojen teossa ja omien etujen valvonnassa.  Monilla ikääntyneillä on isoja haasteita toimia digitalisoidussa arjessa, kaikilla ei ole tarvittavia välineitä eikä valmiuksia. Iso osa ikäihmisistä tarvitsee edelleen palvelua henkilökohtaisesti, puhelimitse ja paperitiedotteina. Vision mukaisena asiakaslähtöisyys on oltava valmistelun keskiössä.

Esitämme kohteliaimmin, että ikäihmisiä edustavien eläkeläisjärjestöjemme edustus otetaan mukaan valmisteluun ja palveluslupauksen osallisuusohjelmaan. Pilotoinnissa eri asiakas- ja asukasryhmissä ikäihmisten edustus on ehdottoman välttämätöntä.

Helsingissä 30.5.2018

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry                      Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
                                                                                 Uusimaa PENK

Pekka Airaksinen, puheenjohtaja                             Paavo Peltosaari, puheenjohtaja

 

2.

HSL:n hallitukselle

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry on saanut HSL:n vastauksen, joka koski 70+vuotta täyttäneille suunniteltua 50 prosentin alennusta matkalipun hinnasta. Nyt on käynyt ilmi, että suunniteltu alennus koskisi vain arvolipulla matkustavaa kaupunkilaista. Tämä aiheuttaisi lisää hämmennystä vanhojen ihmisten keskuudessa; ostanko kausilipun vai arvomatkakortin. Nykytekniikalla alennus on hoidettavissa molemmissa lippulajeissa.

HSL esittää edelleen, että suunnitelmissa oleva 50 %:n alennus otetaan huomioon vain arkisin kello 9 - 14 välisenä aikana leimatuissa arvomatkakorteissa. Vanhat kaupunkilaiset ovat jo vapautuneet tiukoista aikarajoituksista. Sen vuoksi lippu-uudistuksella ei tule rajoittaa eläkeläisten aktiivisuutta ja elämänhallintaa.

Aikarajoitus ei vastaa eläkeläisten päivittäistä matkustustarvetta. Tässä tarkastelussa on otettava huomioon arkitodellisuus mm. laboratoriotutkimuksiin osallistuminen ja terveysasemilla käynnit, lastenlapsien kaitseminen jne. Päivisin voi olla monipuolisia tapahtumia mm. eläkeläisten kerhoja, palvelukeskusten tilaisuuksia, työväenopiston kursseja, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia sekä hoivavelvollisuuksiin liittyviä menoja. Rajoitettu matkalipun alennus toimisi kaupungin hyväksymää Stadin ikäohjelmaa vastaan, kun matkalipun alennus alkaa ohjata eläkeläisten osallistumismahdollisuuksia.

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry toistaa esityksensä, että HSL:n tulee myöntää helsinkiläisille 70 vuotta täyttäneille 50 prosentin alennus sekä kausi- että arvolippumatkojen hinnoista. Edelleen olemme sitä mieltä, että alennuksen tulee koskea kaikkina viikonpäivinä tehtäviä matkoja ja ilman kellonaikarajoitusta. Esityksen taloudelliset vaikutukset ovat mielestämme parin miljoonan euron luokkaa, joka poikkeaa selvästi HSL:n esittämästä seitsemän miljoonan euron lisäsubvention tarpeesta.

Helsingissä 17.3.2017

                      Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry

                     

3.

HSL:n hallitukselle

Viite: HSL:n kirje 21.11.2016, 455/07.72.720/2016

Asia: maksuttomat matkat rollaattoria käyttävälle

Julkisen liikenteen palvelut ovat tärkeitä iäkkäille ihmisille.  Ne edistävät seniorikansalaisten aktiivisuutta ja elämänhallintaa.  Matkojen hinnat voivat kuitenkin olla esteenä julkisen liikenteen käyttämiselle, mikä rajoittaa monen pienituloisen iäkkään ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Kansaneläkettä saavat eläkeläiset saavat matkan hinnasta 25% alennuksen ja takuueläkettä saavat 50% alennuksen. Tulevaisuudessa nämä alennukset on tarkoitus yhdistää. Lisäksi suunnitelmissa on 50% alennus kaikille 70 vuotta täyttäneille arkisin kello 9 ja 14 välisenä aikana leimatusta matkakortista.

Esitetty eläkeläisalennuksen laajennus kaikille 70 vuotta täyttäneille on hyvin perusteltu ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, mutta siihen liittyvä aikarajoitus ei vastaa eläkeläisten elämän todellisuutta.  Monet eläkeläiset lähtevät varhain aamulla hoitamaan lastenlapsia tai laboratoriotutkimuksiin ja terveysasemille.  Illalla eläkeläisillä voi olla kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin tai hoivavelvollisuuksiin liittyviä tärkeitä menoja.

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry ehdottaa, että Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi HSL myöntäisi kaikille 70 vuotta täyttäneille 50% alennuksen matkojen hinnoista ilman aikarajoituksia ja näin osoittaisi kunnioittavansa kotimaamme rakentajia.

Helsingissä 27.01.2017

                      Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ

4.                                        

28.09.2017

Kaupunginhallitukselle

Tiedoksi: valtuustoryhmille

Kommentteja Helsingin strategiaehdotukseen

Stadin ikäohjelma

Strategiaehdotus liikkuu varsin yleisellä tasolla, ja siinä on hyvin vähän konkreettisia suunnitelmia. Erityisen vähän strategiassa sanotaan ikääntyneen väestön asioista. Sen sijaan viitataan ”Stadin ikäohjelmaan”. Nykyinen Stadin ikäohjelma  on kuitenkin laadittu vuosille 2015-2016, eikä siinä ole pitemmän aikavälin näkymiä. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että ikäohjelma on tarkistettava valtuustokausittain. HEJ ry edellyttää, että kaupungin strategiaa täydennetään ajantasaisella ikäohjelmalla, jonka laatimiseen osallistuvat myös vanhusneuvosto ja eläkeläisjärjestöt.

Asuminen

Strategialuonnoksessa esitetään merkittävää asuntorakentamista väestönkasvun vuoksi. Samalla tulee ottaa huomioon eri asukasryhmien erityistarpeet. Ikäihmisille tarvitaan esteettömiä asuntoja, joissa palvelut ovat lähellä ja helposti saatavissa. Palveluasumista tulee olla tarjolla myös pienituloisille vanhuksille.

Kotihoito

Strategiassa luotetaan vanhusten kotihoidon toimivuuteen, mutta samalla ollaan vähentämässä henkilöstöä tuottavuustavoitteen perusteella. Tuottavuusajattelu ei sovi hoiva-alalle. Hoitohenkilöstö tulee mitoittaa tarvetta vastaavasti. Eläkeläisjärjestöjen käsityksen mukaan jo nyt on kotihoidossa liian huonokuntoisia ihmisiä ja liian vähän hoitajia. Hoidettavien määrä tulee edelleen kasvamaan, kun suuret ikäluokat vanhenevat. Ympärivuorokautiseen päivystykseen on kiinnitettävä huomiota.

Liikkuminen ja liikenne

Strategiaehdotuksessa on hyviä näkökohtia ikäihmisten liikkumisen ja muiden aktiviteettien suhteen. Eräänä rajoittavana tekijänä kuitenkin on matkalippujen hinta. HEJ ry esittää julkisen liikenteen matkalippuihin kokopäiväistä 50% alennusta 70 vuotta täyttäneille helsinkiläisille.

Digitaaliset palvelut

Strategiaehdotuksessa painotetaan digitaalisten palvelujen kehittämistä pitäen niitä ensisijaisina muulla tavoin järjestettäviin palveluihin verrattuna, ja luvataan huolehtia palvelujen saavutettavuudesta. Eläkeläisjärjestöt ovat organisoineet jäsenistölleen koulutusta digitaalisten välineiden käytössä, mutta tämä koulutus ei tavoita kaikkia ikäihmisiä.

Kotona asuville vanhuksille, joilla ei ole digilaitteita eikä tottumusta laitteiden käyttöön, digitalisaatio voi merkitä suuria ongelmia palvelujen saatavuudessa. Kaupungin tulee huolehtia siitä, että digitaalisten palvelujen rinnalla on tarjolla muita vaihtoehtoja ilman lisäkustannuksia.

 

5.

HSL:n hallitukselle

Viite: HSL:n kirje 21.11.2016, 455/07.72.720/2016

Asia: maksuttomat matkat rollaattoria käyttävälle

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry on esittänyt, että rollaattoria käyttävälle matkat HSL:n liikennevälineissä olisivat maksuttomia. Vastauksessaan HSL ilmoitti hallituksen päättäneen, että rollaattoria käyttäville ei esitetä muutosta nykykäytäntöön. Rollaattoria käyttävillä ei ole oikeutta matkustaa ilman lippua. Mikäli rollaattorilla kulkevalla ei ole ollut mahdollisuutta maksun suorittamiseen, tarkastustilanteessa ei peritä tarkastusmaksua. Tarkastaja voi ostaa asiakkaan matkakortille arvolipun kortinlukijalta tai myydä kertalipun.

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ pitää nykyistä käytäntöä epäoikeudenmukaisena ja liikenneturvallisuutta vaarantavana. Rollaattoria käyttävät sellaiset henkilöt, joilla on suuria vaikeuksia liikkumisen ja tasapainon kanssa, ja heidän olisi vaarallista irrottaa toinen käsi rollaattorin kahvasta matkakortin leimaamista varten liikkuvassa liikennevälineessä. Sen sijaan lastenvaunujen kanssa liikkuvan ei tarvitse leimata matkakorttia, vaikka lastenvaunuja kuljettavat ovat usein terveitä nuoria henkilöitä.

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry pyytää, että HSL:n hallitus muuttaisi päätöstään järjestön esittämällä tavalla, jonka mukaan rollaattoria käyttävälle matkat HSL:n liikennevälineissä olisivat maksuttomia Rollaattorin käyttäjien maksut eivät ole taloudellisesti merkittävä osa HSL:n budjettia, mutta terveyden ja toimintakyvyn kannalta heillä pitäisi olla mahdollisuus käyttää turvallisesti julkista liikennettä.

Helsingissä 24.2.2017

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry

 
©2019 HEJn kotisivut - suntuubi.com